Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

deadly
Reposted frombluuu bluuu viapiglet piglet
deadly
Sam się dziwię, ile można znieść.
— Kortez
Reposted fromlittlefool littlefool viapiglet piglet
deadly
Część mnie chciała prosić cię, byś został. Byś walczył o mnie, walczył o nas. Powstrzymała mnie tylko myśl, że przecież kiedy ktoś kocha prawdziwie, to zostanie sam z siebie, bez proszenia go o to.
— Mirtha Michelle Castro Marmol
Reposted frompasazerka pasazerka viapiglet piglet
5320 c4e5 500
deadly
6124 b0e2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiglet piglet
deadly
4071 c938
deadly
deadly
she asked
'you are in love
what does love look like'
to which i replied
'like everything i've ever lost
come back to me.
— Nayyirah Waheed
deadly
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover
deadly
7472 3472
Reposted frommamduzego mamduzego viaAmericanlover Americanlover
deadly
1579 aa5a
Reposted fromthinredline thinredline viadzony dzony
deadly
Kolejna nadinterpretacja czyjegoś zachowania. Kolejny raz chciałam znaczyć więcej niż rzeczywiście znaczę.
— przeglądając kalendarz, ktoś z zupki pewnie.
Reposted frommy-life my-life vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
deadly
deadly
8082 db99 500
Reposted fromkaplitov kaplitov vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
deadly
Moment pustki? Kiedy widzisz spadającą gwiazdę na niebie i nie wiesz czego chcesz.
deadly
To z Twojego wyboru udajemy, że już się nie znamy.‎
deadly
deadly
deadly
6003 4400 500
deadly
8060 88db
Reposted fromyourjinx yourjinx vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl